PROSIMY O 1% PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

Informujemy, że Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” jest partnerem w projekcie pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”, realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja, w 1. osi priorytetowej – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarcze ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury (restauracja obiektów zabytkowych), przygotowanie kadr oraz przetestowanie modelu współpracy transgranicznej promującego kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza. W projekcie przewidziano zarówno roboty modernizacyjne, jak i organizację działań miękkich – wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Pozostałymi partnerami w projekcie są podmioty z Polski i Słowacji:

 

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” odpowiada za organizację działań dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami. Planowane są:

  • Cykl warsztatów edukacji kulturowej dla osób niepełnosprawnych z zakresu ginących zawodów terenu pogranicza polsko-słowackiego. Zorganizowane zostaną 3 warsztaty w Polsce i 3 na Słowacji dla 20 osób niepełnosprawnych (po 10 z Polski ze Słowacji).
  • 2 wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych – 20 osób z Polski wraz z 5 opiekunami pojedzie na 5 dni na Słowację, natomiast 20 osób ze Słowacji wraz z 5 opiekunami przyjedzie na 5 dni do Polski.
  • Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Udział we wszystkich działaniach projektowych będzie bezpłatny dla uczestników.

Kryterium udziału będzie zamieszkiwanie na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, oraz niepełnosprawność.

 

Оkres realizacji projektu: od 01.09.2019 do 30.04.2022

Wartość całego projektu: 2 494 761,77€

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  2 119 572,05 €  85%  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie z Budżetu Państwa (Słowacji): 52 628,66 €

 

 

Dňa 3. septembra 2019 starosta obce Ropa, pán Karol Górski, podpísal s Ministerstvom investícií a rozvoja zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre projekt s názvom „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“. Projekt je spoločnou iniciatívou miestnych samospráv – poľskej Ropy a slovenského Zborova a s nimi spolupracujúcich partnerských inštitúcií: Nadácie „Szlachetne zdrowie…“, Pravoslávneho strediska milosrdenstva Przemysko-Gorlickiej diecézy „ELEOS” a Ekonomickej univerzity v Krakove.

 

Adresy webových stránok Projektových partnerov:

 

 

Obdobie realizácie: od 3. septembra 2019 do 30. apríla 2022

Hodnota projektu: 2494761,77 EUR

Finančný príspevok z Európskej únie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Úloha je zameraná na využitie doterajších tradícií a bohatstva poľsko-slovenského pohraničia, obzvlášť územia obcí Ropa a Zborov. Naplánované aktivity slúžia na vytvorenie atraktívneho programu spolupráce, ktorý propaguje kultúrne a prírodné bohatstvo poľsko-slovenského pohraničia a multikultúrneho obyvateľstva tejto oblasti, a tým dochádza k sociálnej a hospodárskej aktivizácii tohto územia. V súčasnosti napriek kultúrnemu a prírodnému potenciálu chýba moderná turistická ponuka zohľadňujúca cezhraničný prístup a maximalizáciu využitia zdrojov obidvoch oblastí. Úroveň poznatkov o histórii, lokálnej kultúre a o turistických atrakciách medzi obyvateľmi na oboch stranách hranice je nízka, čo je bariérou v rozvoji.

Cieľom projektu je zvýšenie sociálnej a hospodárskej atraktivity a oživenie oblasti poľsko-slovenského pohraničia na území obcí Ropa a Zborov vďaka rekonštrukcii historických objektov, príprave zamestnancov a implementácii nástrojov zameraných na spoločnú propagáciu regiónu.

Na dosiahnutie tohto cieľa partneri budú realizovať nižšie uvedené úlohy:

  1. Rekonštrukcia historických budov na území obce Ropa a obce Zborov (rekonštrukcia budovy tzv. Hyblówka a historickej kúrie v Rope a kaplnky a hradnej bašty v Zborove).
  2. Organizácia 4 jarmokov popularizujúcich dedičstvo karpatského pohraničia v Rope a v Zborove.
  3. Príprava a realizácia postgraduálneho štúdia v oblasti riadenia kultúrneho dedičstva a školení pre prípravu turistických sprievodcov na účely cezhraničnej spolupráce.
  4. Kultúrne vzdelávanie prostredníctvom umenia – stretnutia, tvorivé dielne a študijné návštevy pre zdravotne postihnutých z Poľska a zo Slovenska.
  5. Príprava virtuálneho sprievodcu po pohraničí v okolí Ropy a Zborova – aplikácie, ktorá umožní propagovanie dedičstva pohraničia.

Realizácia projektu umožní implementovať program cezhraničnej spolupráce pre aktivovanie miestneho spoločenstva a budovanie rozvojového produktu cestovného ruchu – na úrovni infraštruktúry, riadenia a ľudských zdrojov. Úloha bude realizovaná do apríla 2022.

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content