Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” realizuje projektu pn. „Wsparcie działalności Ośrodka „ELEOS” w Gładyszowie i Gorlicach dla zwiększenia dostępności i jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności regularnych, całodziennych usług opiekuńczych i aktywizujących dla niesamodzielnych mieszkańców regionu w wieku powyżej 60 lat.

Projekt realizowany będzie w okresie 3 lat i łącznie obejmie wsparciem 75 mieszkańców Małopolski. Grupę docelową stanowią osoby, które ze względu na wiek, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i aktywizacji w związku z niemożnością wykonywania podstawowych czynności i zagrożeniem wykluczeniem społecznym z tych powodów.

Zaplanowano realizację dwóch zadań polegających na organizacji systematycznego, dziennego pobytu seniorów w dwóch ośrodkach w Gorlicach – po 10 uczestników na edycję i w Gładyszowie – po 15 uczestników na edycję. Każda z edycji obejmuje 12 miesięcy. Nabory uczestników na nową edycję realizowane są w ostatnim miesiącu trwania poprzedzającej.

W ramach projektu do każdego z Ośrodków uczestnicy będą dowożeni na zorganizowane zajęcia, które od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 poprowadzi dla nich wyspecjalizowana kadra, w tym psychologowie, terapeuci, fizjoterapeuci. Zajęcia obejmowały będą m.in. terapię manualną, ruchową, biblioterapię, arteterapię, ćwiczenia usprawniające oraz wsparcie psychologiczne.

Wartość projektu wynosi 1923810,00zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1783371,86zł.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Opis Projektu