Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” realizuje projekt pn. „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR”.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji społecznychosób w wieku 15-29 lat z terenu Gminy Uście Gorlickie oraz Powiatu Gorlickiego.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r. i łącznie obejmie wsparciem 100 osób. Grupę docelową stanowią osoby młode, które wymagają rozwinięcia kompetencji społecznych, motywacji do działania i pobudzenia aktywności społecznej na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. W okresie realizowania projektu odbędą się m.in. trening kompetencji społecznych, warsztaty ekonomii społecznej i aktywności obywatelskiej, inspirujące wizyty studialne. Uczestnicy będą także opracowywać w grupach mikroprojekty, realizowane następnie w społeczności lokalnej. Na realizację projektów uczestnicy otrzymają dofinansowanie.

Rekrutacja do udziału w projekcie „MoNaStyR – Młodzi Na Styku kultuR” odbędzie się w trzech terminach: kwiecień-maj 2019 r. – 35 osób,
wrzesień 2019 r. – 35 osób i marzec 2020 r. – 30 osób. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem przez okres 10 miesięcy. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wartość projektu wynosi 498 781,25 zł, w tym dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej 483 381,25 zł.

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie