PROSIMY O 1,5 % PODATKU KRS 0000316697 

Nr naszego konta bankowego PKO S.A. 96 1240 5110 1111 0000 5211 9930

logo eleos nagłówek

W ramach trwałości projektu „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” prowadzi rekrutacje do Placówek Wsparcia Dziennego w Banicy; Brunarach, Gładyszowie; Uściu Gorlickim oraz Wysowej Zdrój. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny i zapoznanie się z załącznikami:

PWD-Formularz-rekrutacyjny – okres trwałosci

PWD-oswiadczenia – okres trwałości

PWD-oświadczenie-o-tożsamości-wsparcia trwałość

PWD-Oświadczenie-o-wizerunku trwałość

PWD-Regulamin-rekrutacyjny- okres trwałości

 

Informacja dotycząca trwałości projektu „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”
RPMP.09.02.01-12-0357/17

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 29.02.2020 rok Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej „ELEOS” deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 29 miesięcy, następujących usług:

  • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Banicach.
  • Prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Brunarach.
  • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Gładyszowie.
  • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Uściu Gorlickim.
  • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Wysowej – Zdrój.

_________________________________________________________________________________________________________________

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” realizuje projekt

„Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX. Region spójny społecznie

1.2 Numer i nazwa Poddziałania: 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

1.3 Numer naboru/konkursu: RPMA.09.02.01-IP.01-12-024/17

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 100 dzieci do 18 roku życia, w tym 52% kobiet w środowisku szkolnym, rodzinnym z 80 rodzin (80 osób, w tym: 49% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Uście Gorlickie poprzez utworzenie sieci Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej, współpracujących z rodzinami.

Szczegóły projektu umieszczono w poniższych załącznikach:

PWD- Oświadczenia

PWD- Oświadczenie o tożsamości wsparcia

PWD-Formularz rekrutacyjny

PWD-Oświadczenie – danych osobowych

PWD-Oświadczenie o wizerunku

PWD-Regulamin rekrutacyjny

 

Informacje

Nr konta bankowego BS w Grybowie o/Uście Gorlickie

61 8797 1039 0030 0399 6771 0001

Regon: 492742737
NIP: 738-19-03-664

STATUT POM ELEOS W GŁADYSZOWIE

LOGO ELEOS BEZ TŁA

Copyright 2019 KONCEPT ©  All Rights Reserved

Skip to content