AKTUALNOŚCI

Tutaj dowiesz się, co się dzieje i komu pomogliśmy ! 🙂

Warsztaty Terapii Zajęciowej działają na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U, Nr. 123, poz. 776 z późn. zm./.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587/.

Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników, z zastrzeżeniem §10 ust.3 Rozporządzenia w sprawie warsztatów (…).

 Ogólny plan działalności warsztatu terapii zajęciowej w Gładyszowie

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność, a które kwalifikują się do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

2. CEL DZIAŁANIA

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, aby mógł w miarę samodzielnie, możliwie samoistnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, a także w marę swoich możliwości podjąć pracę zawodową.
Szczególny nacisk w pracy terapeutycznej kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników oraz osiągnięcie dzięki własnej aktywności możliwie największej samodzielności i najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i zawodowej.

3. ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEJ

Warsztat oferuje uczestnikom zajęcia w sześciu pracowniach terapii zajęciowej, w których zatrudnia pięciu pełnoetatowych, wykwalifikowanych instruktorów terapii zajęciowej. Każdy z instruktorów odpowiedzialny jest za jedną pracownię, w której realizowany jest szczegółowy program ukierunkowany na grupę, ale dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Zajęcia odbywają się w pracowniach:

-ikonograficznej,
- gospodarstwa domowego,
- komputerowo-informatycznej,
- rękodzieła artystycznego,
- haftu i szycia,
- gospodarczo-technicznej.

Program pracy uczestników oraz ich przynależność do poszczególnych grup w pracowniach zależy od stopnia ich indywidualnych możliwości, tak pod względem sprawności fizycznej jak i intelektualnej, co wiąże się z rodzajem i stopniem niepełnosprawności oraz z zainteresowaniami i upodobaniami uczestników.

 

4. ZAJĘCIA W WARSZTACIE OBEJMUJĄ

a) Kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej: właściwego zachowania się w kontaktach z współuczestnikami, personelem warsztatu oraz innymi ludźmi.
b) Ogólne usprawnianie podstawowych funkcji życiowych i społecznych, aby jak najlepiej radzić sobie w samodzielnym życiu.
c) Rozwijanie i utrwalanie nawyków higienicznych oraz dbałości o estetykę własnego wyglądu jako istotnego elementu kultury osobistej.
d) Kształtowanie prawidłowych zachowań bezpiecznego poruszania się oraz skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, np. w drodze do pracy, sklepie, urzędzie itp.
e) Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej.
f) Rozwój zainteresowań i uzdolnień, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
g) Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą środków wyrazu plastycznego.
h) Kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowanie tradycji narodowych, zwłaszcza regionalnych.
i) Angażowanie uczestników Warsztatu do udziału w życiu społecznym m.in. poprzez udział w uroczystościach społeczności lokalnej.
j) Motywowanie i mobilizowanie do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących indywidualnych potrzeb uczestników oraz niezbędnej im pomocy.
k) Trening umiejętności i zachowań społecznych:
- w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,
- podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
- w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
- w zakresie higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego,
- dbałości o estetykę miejsca pracy i najbliższego otoczenia,
- komunikacji interpersonalnej,
- zachowań rynkowych i ekonomicznych.

5. CEL i PRZEWIDYWANE EFEKTY

a) Ukształtowanie umiejętności właściwych form i sposobów komunikacji międzyludzkiej.
b) Zwiększenie sprawności ruchowej poprzez poprawę kondycji fizycznej.
c) Podniesienie poziomu samodzielności w codziennym życiu, a poprzez to podniesienie samooceny i wiary w przydatność społeczną.
d) Ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, pobudzenie aktywności społecznej uczestników, współuczestniczenie w życiu społeczności lokalnej.
e) Zwiększenie samodyscypliny, punktualności, odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, dokładności i wytrwałości w celu terminowego wykonania zadania.
f) Wykorzystanie wytworów działalności uczestników Warsztatu na cele współfinansowania warsztatu i innych form terapii.
g) Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych w życiu codziennym oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.
h) Nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac o walorach użytkowych i artystycznych.
i) Uczenie koncentracji, rozpoznawania, analizowania i odreagowywania własnych napięć psychoruchowych.
j) Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. FORMY REALIZACJI ZADAŃ

Działania Warsztatu mają służyć zwiększeniu samodzielności i przygotowaniu uczestników do aktywnego włączania się w życie społeczne, jak również podjęcia pracy zawodowej, stosownie do ich możliwości intelektualnych i psychofizycznych.

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy odbywają się w pracowniach:

1) Gospodarstwa domowego:

Poznawanie nazw i rozróżniania pod względem wyglądu i zastosowania różnych produktów spożywczych.
Nauka obróbki kulinarnej w trakcie przygotowania prostych potraw: zup, sałatek z warzyw i owoców, potraw z mleka, kasz, ryżu, makaronu, mąki.
Nauka planowania jadłospisu i sporządzanie zapotrzebowania na realizację tygodniowych zajęć kulinarnych.
Kształtowanie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych (sporządzanie ich dla uczestników Warsztatu).
Nauka dysponowania budżetem i dokonywania zakupów produktów potrzebnych do sporządzenia potraw.
Nauczenie posługiwania się urządzeniami kuchennymi (robot kuchenny, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna/gazowa, piekarnik, itp.), a także innymi urządzeniami gospodarstwa domowego (odkurzacz, pralka, itp.).
Nauczenie estetycznego i prawidłowego nakrycia stołu i dekoracji stołu na różne okoliczności (święta, urodziny itp.).
Kształtowanie nawyków higienicznych, estetyka spożywania posiłków, dbanie o czystość i higienę w miejscu pracy.

2) Komputerowo-informatycznej:

Zdobycie umiejętności związanych z obsługą komputera (edycja tekstu, tworzenie grafiki komputerowej, drukowanie i przetwarzanie dokumentów, posługiwanie się Internetem, rozmowy za pomocą programu komunikacyjnego, np. poczta, Skype, skanowanie, obróbka zdjęć, itp.).
Nauka redagowania pism urzędowych przydatnych w codziennym życiu.
Prowadzenie kroniki Warsztatu: redagowanie sprawozdań z ważnych wydarzeń oraz sporządzanie opisów i komentarzy zdjęć dokumentujących te wydarzenia.

3) Rękodzieła artystycznego:

Poznanie różnych materiałów, narzędzi pracy, oraz technik wykonywania prac rękodzielniczych.
Zdobywanie umiejętności odpowiedniego doboru gatunków materiałów i kompozycji kolorystycznych oraz właściwego ich wykorzystania.
Nauka umiejętności rzemieślniczo-artystycznych (malowanie, wykonywanie ozdób na odzieży, tworzenie biżuterii, itp.).
Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, używanymi do wyrobu dzieł artystycznych.
Nauka utrzymania porządku w miejscu pracy, a także uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa.
Uczenie koncentracji, odreagowania złych napięć, usprawnianie umiejętności manualnych.
Nauka współpracy w grupie.

4) Haftu i szycia:

Poznawanie i nauka różnych ściegów (podstawowych i ozdobnych) oraz technik szydełkowania i różnorodnych haftów.
Nauka posługiwania się sprzętem krawieckim i hafciarskim: igłą, nożyczkami, żelazkiem, maszyną do szycia, szydełkiem i innymi narzędziami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy.
Poznawanie różnych materiałów i sposobów ich łączenia oraz tworzenia prac ciekawych pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym, nauka łączenia kolorów.
Nabywanie umiejętności szycia ręcznego, maszynowego, kroju i przeróbek odzieży.
Nabywanie nawyków utrzymania porządku w miejscu pracy, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

5) Gospodarczo – technicznej:

Nauka posługiwania się sprzętem ogrodniczym oraz służącym do utrzymania czystości i porządku na terenie zakładu.
Hodowla roślin ozdobnych wewnątrz oraz wokół zakładu, oraz hodowla zwierzątek domowych np. akwariowych.
Zagospodarowanie terenu wokół zakładu oraz dbanie o utrzymanie należytego porządku.
Pozyskiwanie materiałów do działalności poszczególnych pracowni Warsztatu, np. szyszek, kasztanów, ziół, korzeni.
Wykonywanie elementów wyposażenia i dekoracji wnętrz Warsztatu: stroiki okolicznościowe, witraże i inne.

6.Ikonograficzna

Program zakłada realizację zadań wynikających ze specyfiki pracowni ikonograficznej. Każdy uczestnik realizuje indywidualny plan pracy uwzględniający jego potrzeby i umiejętności oraz stopień opanowania różnorodnych technik wykonywania ikon. Dlatego rok rocznie potrzebne jest utrwalanie i udoskonalanie zdobytych wiadomości i umiejętności potrzebnych przy wykonywaniu ikon.

W pracowni rozwijana jest sprawność manualna, wyobraźnia i kreatywność. Uwzględniane są potrzeby i predyspozycje każdego z uczestników. Zadania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zdolności uczestnika, tak aby wywiązał się z powierzonego zadania.

7. ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia sportowe i rehabilitacyjne, wyjazdy na basen.
Turnusy rehabilitacyjne.
Wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne.
Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki.
Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, kawiarni.
Organizowanie i udział wystaw artystycznych, kiermaszy i innych działań uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników.

8. FORMY PROWADZONEJ TERAPII

Indywidualna i grupowa
Wsparcie psychologiczne
Kinezyterapia
Ergoterapia i arteterapia
Muzykoterapia i filmoterapia
Biblioterapia
Socjoterapia
Terapia manualna
Terapia przez kontakt z przyrodą
Zajęcia sportowe i rekreacyjne
Hipoterapia i dogoterapia
Konkursy
Zajęcia komunikacyjne

9. METODY PRACY

Werbalne
Poglądowe
Instruktażowe
Praca pod kierunkiem
Inne

10. KADRA WTZ – ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Studia podyplomowe
Szkolenia, kursy, konferencje
Wymiana doświadczeń i samokształcenie

DSC_0179-1024x678 (1)
DSC_0209-1024x678 (1)

AKTUALNOŚCI

Tutaj dowiesz się, co się dzieje i komu pomogliśmy ! 🙂