Roztrzygnięcie przetargu na Autobus przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Roztrzygnięcie przetargu na Autobus przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Gładyszów, dnia 03.02.2018r.

Wykonawcy
Strona internetowa
Tablica Ogłoszeń

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadaniu: Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami), zwanej dalej ustawą, zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa

Przeliczenie punktów oferty wybranej:
C=306.270,00/306.270,00=1*60%=60 pkt
Gwarancja Jakości = 40 pkt
Suma: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto – waga 60%, Gwarancja jakości – waga 40%. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przeliczenie punktów dla drugiej oferty:
Danuta i Ryszard Czach Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Mercedesa ul. Krakowska 32
35-111 Rzeszów

C=306.270,00/320.575,00=95,53*60%=57,32 pkt
Gwarancja Jakości = 40 pkt
Suma: 97,32 pkt

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy zamawiający informuje, że nie ustanowił i nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w dniu 09 lutego 2018 r.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w rozdziale XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor Ośrodka
Artur Barańczuk
(ks Arkadiusz Barańczuk)

Gładyszów 29.01.2018 r.

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART.86 UST 5. USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej

Wykonawca

Cena oferty brutto

Okres Gwarancji Jakości

Truck Export – Import Wynajem               Sp. z o. o.

ul. Żurawia 43/201

00-680 Warszawa

306.270,00 zł

60 m-cy

Danuta i Ryszard Czach Sp. z o. o.

Autoryzowany Dealer Mercedesa

ul. Krakowska 32

35-111 Rzeszów

320.575,00 zł

60 m-cy

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.05.2018r.

Okres gwarancji – jak wyżej.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 310.575,00 zł

      Dyrektor Ośrodka

        Artur Barańczuk

(ks Arkadiusz Barańczuk)