Miesiąc: Styczeń 2018

Archive Posts Listed On This Page

Roztrzygnięcie przetargu na Autobus przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Gładyszów, dnia 03.02.2018r.

Wykonawcy
Strona internetowa
Tablica Ogłoszeń

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadaniu: Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami), zwanej dalej ustawą, zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia:

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Truck Export – Import Wynajem Sp. z o. o. ul. Żurawia 43/201 00-680 Warszawa

Przeliczenie punktów oferty wybranej:
C=306.270,00/306.270,00=1*60%=60 pkt
Gwarancja Jakości = 40 pkt
Suma: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto – waga 60%, Gwarancja jakości – waga 40%. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przeliczenie punktów dla drugiej oferty:
Danuta i Ryszard Czach Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Mercedesa ul. Krakowska 32
35-111 Rzeszów

C=306.270,00/320.575,00=95,53*60%=57,32 pkt
Gwarancja Jakości = 40 pkt
Suma: 97,32 pkt

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy zamawiający informuje, że nie ustanowił i nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w dniu 09 lutego 2018 r.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w rozdziale XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dyrektor Ośrodka
Artur Barańczuk
(ks Arkadiusz Barańczuk)

Gładyszów 29.01.2018 r.

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART.86 UST 5. USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej

Wykonawca

Cena oferty brutto

Okres Gwarancji Jakości

Truck Export – Import Wynajem               Sp. z o. o.

ul. Żurawia 43/201

00-680 Warszawa

306.270,00 zł

60 m-cy

Danuta i Ryszard Czach Sp. z o. o.

Autoryzowany Dealer Mercedesa

ul. Krakowska 32

35-111 Rzeszów

320.575,00 zł

60 m-cy

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.05.2018r.

Okres gwarancji – jak wyżej.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 310.575,00 zł

      Dyrektor Ośrodka

        Artur Barańczuk

(ks Arkadiusz Barańczuk)

Read Details
Categories: Uncategorized

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach zaplanowanych zajęć z uczestnikami DZIENNEGO OŚRODKA WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej  odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdej osoby, jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Należy więc wprowadzać tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią.
Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc. Począwszy jak wezwać karetkę i powiadomić o zdarzeniu a kończąc na udzielaniu konkretnej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach (właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia) .
W szkoleniu wykorzystano sprzęt i wyposażenie, które jest aktualnie używane przez jednostki OSP i PSP tj. torby medyczne PSP R1, deski (nosze) ortopedyczne, szyny Kramera, defibrylator AED, oraz sprzęt szkoleniowy typu fantom.
Zajęcia w formie teoretycznej jak i praktycznej przeprowadził Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gładyszowie i jednocześnie wykwalifikowany Ratownik w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dh Marcin KRUCZEK.

Read Details
Categories: Uncategorized

Ogłoszenie o przetargu na autobus

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej „ELEOS” Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zaprasza do składania ofert na zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Szczegóły zamówienia zamieszczono w treści Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Read Details
Categories: Uncategorized

Wigilia bez granic

Na podstawie decyzji Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski objął patronatem projekt Wigilia bez granic, zainicjowany przez Instytut Myśli Schumana.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ,,ELEOS” w Gładyszowie z błogosławieństwa Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Paisjusza Biskupa Przemyskiego i Gorlckiego w 2018 roku przystąpił do projektu ,,Wigilia bez granic”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel:

512 116562

Czekamy na WAS w Gładyszowie!

Pusty talerz, który zostawiamy na wigilijnym stole, jest czytelnym znakiem, że Boże Narodzenie nas zmienia: nie tylko przyznajemy,

że są na świecie ludzie, którzy nie mają rodzin i wsparcia od innych,

ale także wyrażamy gotowość współpracy z Bogiem, żeby to zmienić.

 

Wielkim pragnieniem Boga jest, żeby ludzie żyli jak jedna rodzina,

żeby solidarność i więź, które naturalnie odczuwamy wobec naszych najbliższych i krewnych, rozciągnęły się na wszystkich ludzi.

Pusty talerz jest znakiem, że podzielamy to pragnienie Boga.

 

Stawiasz na wigilijnym stole pusty talerz? Jesteś gotowy oddać

go każdemu, kto zapuka do twoich drzwi? Zapraszamy zatem

gorąco do włączenia się w akcję „Wigilia bez granic!”

Piękną polską tradycją świętowania w rodzinie Bożego Narodzenie

jest zwyczaj dostawiania na wigilijny stół jednego nakrycia więcej,

„pustego talerza”, który wyraża naszą gotowość do ugoszczenia

każdego człowieka pukającego do naszych drzwi. Pamiętamy doskonale,

że rodzina Chrystusa, którego narodziny świętujemy, nie znalazła gościny

w żadnym domu w Betlejem i dlatego Zbawca Narodów przyszedł

na świat w stajni, wśród zwierząt, mając za pierwszą kołyskę żłób.

 

Skandal porodu w stajni i zepchnięcia Jezusa na margines słusznie

pali nasze sumienie, bo stawia nam przed oczami dramat wielu ludzi,

dla których taka pozycja w świecie to codzienność. Z drugiej strony

Syn Boży leżący w stajennym żłobie wyłożonym słomą przypomina

o solidarności Boga z każdym człowiekiem, zwłaszcza z tym, który

w świecie ludzi nie znajduje wystarczająco dużo wsparcia

i otwartości.

ZA: iz:

www.WigiliaBezGranic.com

https://www.youtube.com/watch?v=DJQEq29ISUI

 

Read Details
Categories: Uncategorized