Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Przemysko - Gorlickiej

Żdynia

Cerkiew Prawosławna w Zdyni
 HISTORIA OBIEKTU
 
Cerkiew parafialna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy powstała w 1786 lub 1795 roku. W wyniku przekształceń cerkiew odbiega obecnie od klasycznego wyglądu świątyni zachodniołemkowskiej. Ściany w konstrukcji zrębowej pokryte są gontem. Dachy dwuspadowe mają różnej wysokości kalenicę nad nawą i prezbiterium. Kopulasty hełm wieży zwieńczony został pozorną latarnią i cebulką, zwieńczenia dachów nad nawą i prezbiterium analogiczne , na podstawach ośmiobocznych. Wieża słupowo- ramowa o ścianach pochyłych ma pozorną izbicę, jej słupy nośne ujmują cały babiniec. Cerkiew trójdzielna z prezbiterium i nawą zbliżonymi proporcjami do kwadratu oraz prostokątnym babińcem, nie posiada zakrystii. Podkowiasty chór muzyczny znajduje się w babińcu i nawie, nad nim druga kondygnacja w postaci wąskiej skrzyni z podłużnym wycięciem od strony nawy- służyła pierwotnie chórowi cerkiewnemu.

Wewnątrz znajdują się stropy płaskie, obniżone po bokach- jest to pozostałość dachów namiotowych. Polichromia architektoniczno- ornamentalna pochodzi z 1924 roku. Wyposażenie cerkwi stanowią: późnobarokowy ikonostas z XVIII w. w prezbiterium rokokowy ołtarz główny w formie baldachimu z końca XVIII w. późnobarokowy żertwiennik ( mały ołtarzyk pomocniczy) z ikoną Św. Patriarchów z XVIII w. ołtarz przyścienny z obrazem „Ukrzyżowanie Chrystusa” XVIII w. dwa feretrony z obrazami, z których jeden malowany na blasze. W nawie na ścianach pod stropem eksponowane są ikony przedstawiające czterech Ewangelistów oraz ikona Matki Boskiej Opiekunki. Teren cerkwii otoczono masywnym murem kamiennym o charakterze obwarowania , z 1 poł. XIX w. Od zachodu dzwonnica bramna o konstrukcji słupowo-ramowej.
 owanie powierzchni kitów.

budowa konieczna 090