Zapytanie ofertowe na stanowisko,,Pełnienie funkcji pedagoga w Zespole ds. pracy z rodziną”

6 Lut, 2018
ELEOS 0

Zapytanie ofertowe na stanowisko,,Pełnienie funkcji pedagoga w Zespole ds. pracy z rodziną”

Zawiadomienie o wyborze pedagog.pl

Gładyszów…..02.2018 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………..………..

(Wykonawca)

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos”

Gładyszów 45

38-315 Uście Gorlickie

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail:

Oferta

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: ,,Pełnienie funkcji pedagoga  w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

……………………………………………….zł netto,

Podatek VAT………% …………………………….. zł,

…………………………………….  zł brutto,

słownie: ………………………………………………………………………,

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego
  w zapytaniu ofertowym, oraz spełniamy w/w warunki.
 2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do 31.12.2019
 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oświadczamy, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

          Miejscowość, data

                    ……..…………………………………………….………

podpis

 

Gładyszów  …. 02.2018 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

    

……………………………………..………..

(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU POSTĘPOWANIU

Ja/ My niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do  reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/ nazwa Wykonawcy)

oświadczam/y że:

 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia
 2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 4. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym tj. wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy, polegające
  w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

…………………………………………………………                        ……………………………………………………..

miejsce i data podpis Wykonawcy

 

Gładyszów  …. 02.2018 r.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

    

……………………………………..………..

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE*

wykształcenie osoby świadczącej usługę

Ja/my niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że wskazana przeze mnie/ nas osoba świadcząca usługę  w ramach realizacji zamówienia posiada wykształcenie wyższe.

Informacje szczegółowe w zakresie wykształcenia wyższego osoby

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

POZIOM  KSZTAŁCENIA

(tzn. STUDIA WYŻSZE  I/II STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)

UKOŃCZONY KIERUNEK STUDIÓW

PEŁNA NAZWA UCZELNI

PEŁNA NAZWA WYDZIAŁU

DATA UKOŃCZENIA STUDIÓW

( dzień/miesiąc/rok)

UZYSKANY TYTUŁ

*Do oświadczenia należy załączyć dokumenty typu odpisy dyplomów ukończenia studiów/ świadectwa/ zaświadczenia, które potwierdzają posiadane wykształcenie, przez osobę prowadzącą szkolenie (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy)

…………………………………………………………                        ……………………………………………………..

miejsce i data                                                 podpis Wykonawcy

 

Gładyszów 31.01.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” zaprasza do składania ofert na: ,,Pełnienie funkcji pedagoga  w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

1.Uwagi ogólne:

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę
 2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 20.700,00 zł
 3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”. Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
  1. Strony internetowe: http://eleos.gladyszow.org

2.Nazwa i adres Zamawiającego:

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos”

Gładyszów 45

38-315 Uście Gorlickie

Tel. 662633847

Email: elwan@interia.pl

3.Nazwa zamówienia:

,,Pełnienie funkcji pedagoga w Zespole ds. pracy z rodziną” w ramach projektu pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia udział w pracach Zespołu ds. pracy z rodziną  oraz doradztwo indywidualne w projekcie pn. „Sieć Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Uście Gorlickie”, realizowanego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Region spójny społecznie.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 1. 80570000-0 usługi w dziedzinie rozwoju osobistego
 2. 85312110 – 3 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Świadczenia usług pedagoga:
 1. Poradnictwo specjalistyczne pedagoga w ramach Zespołu ds. pracy z rodziną winno obejmować:
 • prowadzenie interwencji pedagogicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • wsparcie pedagogiczne zgodnie z bieżącymi  potrzebami,
 • zwiększeniem kompetencji, w tym społecznych i osobistych, umocnienia cech takich jak poczucie własnej wartości, asertywność, omawianie i rozwiązywanie bieżących sytuacji trudnych rzutujących na kondycję psychiczną i funkcjonowanie beneficjenta w rodzinie, a także w społeczeństwie,
 • realizacja różnych form pomocy pedagogicznej w środowisku rodzin objętych działaniami projektowymi,
 • wsparcie osób młodych w przeżywaniu trudności związanymi z okresem dorastania,
 • prowadzenie różnego rodzaju form terapii pedagogicznej w stosunku do dzieci
  i   rodziców uczestniczących w projekcie,
 • udzielanie wsparcia indywidualnego osobom w kryzysie,
 • prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i rodziców uczestniczących
  w  projekcie,
 1. Usługa poradnictwa pedagogicznego realizowana będzie w oparciu o następujące zasady pracy:
 • Przejrzystość – charakter usług dostępnych w ramach poradnictwa jest zrozumiały dla odbiorcy,
 • Życzliwość i empatia – personel świadczący usługi tworzy przyjazną atmosferę dla beneficjentów
 • Ciągłość – poradnictwo wspiera beneficjentów w  szeregu decyzji i zmian o charakterze prawnym, psychologicznym, społecznym i rodzinnym.
 • Dostępność – usługi poradnictwa są świadczone w sposób elastyczny i przyjazny dla beneficjentów tj. poprzez kontakt bezpośredni,
 • Elastyczność – poradnictwo wykorzystuje szerokie spektrum metod, odpowiednich wobec różnorodnych potrzeb osób, również tych z  niepełnosprawnością.
 1. Łączna liczba godzin poradnictwa wynosi 10 godzin w miesiącu,
 1. Godziny pracy będą ustalane wg zapotrzebowania uczestników projektu,
 2. Forma przeprowadzonego doradztwa – indywidualne spotkania z uczestnikami, grupowe
 3. Usługa będzie realizowana w terminie od 10.02.2018 do dnia 31.12.2019.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoba świadcząca usługę posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogicznym lub przygotowanie pedagogiczne oraz min. dwuletnie doświadczenie zawodowe.

6. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu  – wypełniony załącznik nr 2 do zaproszenia.
 2. Oświadczenie  wykonawcy o zakresie wykształcenia osoby przewidzianej do pełnienia funkcji psychologa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 1. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację o posiadanym stażu na stanowisku związanym z poradnictwem psychologicznym .
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

Dokumenty o których mowa w pkt. powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminu składania ofert

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
(z wyłączeniem pełnomocnictwa które powinno być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:

1. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający.

2.W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

7. Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2019

8. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:

Cena    100%

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia

9. Sposób oceniania ofert:

Ilość punktów będzie obliczana w następujący sposób:

Ilość punktów = (Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

10.  Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2018 r. do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos”, Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie lub w formie elektronicznej: elwan@interia.pl. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
 2. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego